مرور رده

کویرشناسی

علت اصلي پيدايش بيابان‌ها در روي كره زمين به دليل عمل نكردن دو عامل اصلي ايجاد بارش يعني هواي مرطوب و عامل صعود هواست.
وجود مراكز پرفشار اطراف مدارهاي رأس السرطان و رأس الجدي حوالي عرض‌هاي
40-20 درجه دو طرف خط استوا كه به آن مراكز پرفشار جنب حاره نيز گفته مي‌شود علاوه بر اينكه مانع صعود هوا مي‌شود، محل نشست هوا است.
بنابراين در چنين مناطقي اگر چه در برخي مناطق رطوبت كافي وجود دارد ولي به دليل نبودن مكانيسم صعود هوا بارندگي بسيار كم و در نتيجه بيابانها ايجاد شده‌اند. علاوه بر بيابانهاي فوق، بيابانهاي سرد قطبي نيز وجود دارند كه حاصل تسلط پرفشارهاي عظيم و يكپارچه قطبي مي‌باشد.از جنبه‌های دیرینه اقلیمی بیابانها به دو نوع منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

قلمرو بیابانهای ژئومرفولوژی استان قم

اشكال ژئومرفولوژی بیابان در استان قم: واحد دشت سر: در استان قم دشت سرها از نظر وضعیت توپوگرافی، رسوب و نحوه عمل فرسایش به سه تیپ تقسیم می شوند. تیپ دشت سر فرسایشی(Pediment): دشت سر مذكور در اكثر نقاط انتهای…

بيابانهاي استان سیستان و بلوچستان از جنبه ژئومرفولوژی

رخساره‌های ژئومرفولوژی بیابان در استان سیستان و بلوچستان بر اساس بررسی نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی و عكسهای ماهواره‌ای اشكال ژئومرفولوژی زیر كه معرف بیابان هستند در سطح استان بررسی و شناسایی شده‌اند.…

قلمرو بيابانهاي ايران از جنبه خاكشناسي

- با ارسال اطلاعات و نقشه های رقومی مربوطه از استانهای مورد عمل و پس از بررسی های لازم نقشه های مذكور بشرحی كه در پی آمده است در نقشه سراسری ایران جانمایی شد. - برای نقشه سراسری ایران سیستم مختصات(Coordinate System) كشوری و زمین…

بیابانهای استان قم از جنبه خاکشناسی

تشریح خاكهای منطقه: خاكهای منطقه مورد مطالعه در دو واحد فیزیوگرافی به شرح ذیل مشخص شده و تقسیم بندی می شوند. - مخروط افكنه های آبرفتی و واریزه ای Alluvio- Collvial lans - دشتهای آبرفتی دامنه ای و رودخانه ای Piedmont and…

بیابانهای استان قزوین از جنبه خاکشناسی

منابع و قابلیت اراضی استان قزوین - واحد اراضی 6.1 شامل اراضی پست و شور مسطح و گود دارای شیب کمتر از 1% می باشد. خاک ها عمیق و سنگین با شوری متوسط تا زیاد و زهکشی نامناسب هستند. سطح آب زیرزمینی بالا و شور بوده و خاک ها از رده…

يابان در استان تهران از جنبه محدوديت هاي خاكي

خاکها از نظر قابلیت اراضی وسریهای دارای محدودیت در استان تهران وهمچنین با درنظر گرفتن تعاریف موجود از بیابان و شرایط اكولوژیك مناطق بیابانی، پارامترهائی مد نظر قرار گرفته‌اندكه محدودیت رشد بیولوژیكی و شرایط اكولوژیكی را تداعی كنند.…

بيابانهاي استان بوشهر از جنبه خاكشناسي

با استفاده از محدودیت‌های خاكشناسی برشمرده نسبت به جداسازی مناطق بیابانی استان بوشهر از دیدگاه خاكشناسی اقدام گردید. این محدودیت‌ها شامل شوری، قلیائیت، كفه‌های رسی و سله بسته، گچ و حضور رگوسول‌ها می‌باشد كه در…

بیابانهای استان هرمزگان از جنبه خاکشناسی

الف- منابع و قابلیت اراضی استان هرمزگان - تیپهای اصلی اراضی و مشخصات آنها براساس مطالعات انجام شده و براساس استاندارد موجود مصوب تحقیقات خاك و آب،در استان هرمزگان تعداد 8 تیپ اصلی ویك مجموعه واحدهاونیزاراضی متفرقه مشخص وتعیین…

بیابانهای استان سيستان و بلوچستان از جنبه خاکشناسی

الف- واحد‌های اراضی بیابانی در استان بررسی منابع مطالعاتی خاک و نقشه‌های منابع و تناسب اراضی استان نشان دادند که قلمروبیابان‌ها در استان از نظر خاک در واحدهای اراضی زیر می تواند قرار می‌گیرد. الف_ واحدهای…

قلمرو بيابانهای ايران از جنبه خاكشناسی

خاك بعنوان بستری برای محل استقرار و رشد گیاهان در ارزیابی‌های اكولوژیك از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خاك های مناطق بیابانی شامل گروهی از خاك های موجود می باشند كه به لحاظ تأثیر عوامل مختلف در زمان تشكیل و یا در سیر تكامل خود…