مرور رده

کویرشناسی

علت اصلي پيدايش بيابان‌ها در روي كره زمين به دليل عمل نكردن دو عامل اصلي ايجاد بارش يعني هواي مرطوب و عامل صعود هواست.
وجود مراكز پرفشار اطراف مدارهاي رأس السرطان و رأس الجدي حوالي عرض‌هاي
40-20 درجه دو طرف خط استوا كه به آن مراكز پرفشار جنب حاره نيز گفته مي‌شود علاوه بر اينكه مانع صعود هوا مي‌شود، محل نشست هوا است.
بنابراين در چنين مناطقي اگر چه در برخي مناطق رطوبت كافي وجود دارد ولي به دليل نبودن مكانيسم صعود هوا بارندگي بسيار كم و در نتيجه بيابانها ايجاد شده‌اند. علاوه بر بيابانهاي فوق، بيابانهاي سرد قطبي نيز وجود دارند كه حاصل تسلط پرفشارهاي عظيم و يكپارچه قطبي مي‌باشد.از جنبه‌های دیرینه اقلیمی بیابانها به دو نوع منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

بیابانهای استان سیستان و بلوچستان از جنبه خاکشناسی

الف- واحد‌های اراضی بیابانی در استان بررسی منابع مطالعاتی خاک و نقشه‌های منابع و تناسب اراضی استان نشان دادند که قلمروبیابان‌ها در استان از نظر خاک در واحدهای اراضی زیر می تواند قرار می‌گیرد. الف_ واحدهای…

قلمرو بیابانهای ایران از جنبه خاکشناسی

خاك بعنوان بستری برای محل استقرار و رشد گیاهان در ارزیابی‌های اكولوژیك از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خاك های مناطق بیابانی شامل گروهی از خاك های موجود می باشند كه به لحاظ تأثیر عوامل مختلف در زمان تشكیل و یا در سیر تكامل خود…

قلمرو بیابانهای اقلیم شناسی ایران

برای تفكیك مرز مناطق بیابانی ایران پس از شناسایی ایستگاههای هواشناسی و بررسی و بازسازی آمار و داده های مورد نیاز در هر یك از استانهای مورد مطالعه، نسبت به استخراج پارامترهای مورد نیازاقدام شد سپس با استفاده از داده های مذكور و بر اساس…

معیارهای معرف‌ خاک برای تعیین محدوده بیابان

مقدمه: خاك بعنوان بستری برای محل استقرار و رشد گیاهان در ارزیابی‌های اكولوژیك از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خاك های مناطق بیابانی شامل گروهی از خاك های موجود می باشند كه به لحاظ تأثیر عوامل مختلف در زمان تشكیل و یا در سیر…

معیارهای تفکیک خاکهای مناطق بیابانی

براساس بررسی گزارشات و اطلاعات استخراجی از آنها و نیز تطابق مشخصات پروفیلی خاك بیابانهای واقعی با یكدیگر و دیگر مناطق، ویژگیهای ذیل با كمیت های ذكر شده به عنوان معیار تشخیص و تفكیك بیابان از غیربیابان معرفی و تشریح می گردد. به دلیل…

پتانسیل های بالقوه کویر

كویرها گرچه برای ایجاد پوشش گیاهی استعداد كافی ندارند و حتی سازگار ترین بوته ها و درختچه های شوره پسند به دلیل شوری زیاد نمی توانند در آنجا مستقر شوند، ولی همین اراضی شور رها شده و به ظاهر بی فایده در بعضی از زمینه های اقتصادی دارای…

راههای جلوگیری از پیشروی کویر

در این مرحله راه حلی كه در درجه اول به ذهن اكثر افراد می رسد پیشنهاد مبارزه بیولوژیك یا ایجاد پوشش گیاهی در كویر است در حالی كه بسیاری از كویرهای ایران به دلیل شوری بیش از حد پذیرای ایجاد پوشش گیاهی نمی باشد. بهر حال كویر هایی كه در…

چگونگی پیشروی کویر

عامل گسترش كویر را باید در فاكتورهایی كه شوری منابع آب و خاك را سبب می شوند بررسی كرد. باید توجه داشت در فلات خشك ایران آنجایی كه شوری منابع آب و خاك از حد بحرانی خود تجاوز كند بمعنی ظهور شرایط كویری است و بالاخره با پیشرفت بدون برگشت…

درباره کویر

عرضه وسیع مناطق بیابانی و كویری ایران و لزوم شناخت هر چه بیشتر این مناطق به منظور برنامه ریزی و استفاده بهینه و همچینن جلوگیری از پیشروی آنها سبب شده است تا دست اندركاران و صاحب نظران با نوشتن مقالات و یا تشكیل گردهمایی‌ها و…

راهبردهای منابع آب در بیابان و بیابانزدایی

دغدغه جهانی آب: ضرورت تأمین آب برای زندگی از جمله مقولاتی است كه از آغاز هزاره سوم در دستور كار مجامع جهانی و دولت‌ها قرار گرفته است و آنها موظف شده اند تا با تدابیر سازه‌ای و انتقال بین حوضه‌ای آب و اقدامات مدیریتی…