مرور رده

دوزیستان ایران

قدم هایی در مطالعه دوزیستان

آن شاخه از جانور شناسی که با دوزیستان سرو کار دارد،علم دوزیست شناسی نام دارد و شاخه ای که با خزندگان سر و کار دارد علم خزنده شناسی نامیده می شود. در حقیقت ، مطالعه ی توام دو رده ی دوزیستان و خزندگان خوانده می شود که مترادف با اصطلاحات می…