مرور رده

دوزیستان ایران

تولید صدا در دوزیستان

اغلب دوزیستان بدون دم صدا تولید میکنند . این صدا بعلت عبور هوا از روی طنابهای صوتی حنجره ایجاد می شود و یک صدای حقیقی را تشکیل می دهد. صدای بلند در طول فصل تولید مثلی معمولا" فقط توسط نرها ایجاد می گردد . هوا وارد سوراخ بینی…

ترمیم اعضای قطع شده در دوزیستان

در دمداران ( سمندرها ) قدرت ترمیم اعضای قطع شده بسیار زیاد است . نه تنها آبشش ها و دم ، بلکه اعضای حرکتی نیز اگر بوسیله چند سوسک یا ماهی گرسته گاز گرفته شوند یا توسط یکی از همنوعان جانور پاره گردند مجددا" بطور کامل ترمیم خواهند شد .…

خصوصیات سمی قورباغه ها و وزغها

وقتی که دوزیستان تحریک گردند یا وقتی که با خشونتت در دست گرفته شوند از مثانه آنها مایعی شفاف خارج میگردد که کاملا" بی زیان ومعمولا" بی مزه است . همچنین وقتی دوزیستی توسط دشمن با خشونت گرفته شود ، مقدار خیلی کمی مایع از غدد…

درجه حرارت بدن و زمستان خوابی دوزیستان

تمام دوزیستان مانند ماهی ها و خزندگان خونسردند ، یعنی دمای بدن ان ها متغیر است و بستگی به درجه حرارت محیط دارد و همین دلیل دوزیستان می توانند افزایش گرما و سرما را تحمل کنند. اما بشدت تحت تاثیر آنها قرار می گیرند .…

تکوین و دگردیسی دوزیستان

دوزیستان بدون دم ، تخم های خودشان را در آ ب و معمولا در آ ب کم عمق و راکد می گذارند. تخم ممکن است تک تک یا به صورت خوشه های کوچک ( مثل بعضی از قورباغه های درختی ) ، به صورت توده های بزرگ ( مثل قورباغه ها )، و یا به صورت رشته…

تفاوت دوزیستان با ماهی ها و خزندگان

دوزیستان رده ای از جانوران مهره دار می باشند که از نظر رده بندی ما بین ماهی ها و خزندگان قرار دارند. اختلافات قابل ملاحظه ای از نظر شکل ظاهری در میان انواع مختلف و زنده ی این رده وجود دارد ، به طو.ری که یک دوزیست مثل یک…