مرور رده

دوزیستان ایران

رنگ و تغییر رنگ در دوزیستان

رنگ در قورباغه ها و وزغ ها در ارتباط با رنگ دانه های موجود در پوست آن هاست . این رنگ دانه ها ممکن است سیاه ، قرمز ، زرد یا متالیک باشند. رنگ دانه سیاه ،دانه ای بوده و در داخل سلول احاطه شده که دارای قدرت تغییر شکل می باشند. با…